برنامه آموزشی ارتقای ظرفیت و ارزیابی اجراات برای آمرین و ریاست های اداری ستره محکمه

ریاست ارتقا ظرفیت و ارزیابی اجراآت، برنامه آموزشی ارتباط کارکنان را برای آموزگاران بخش ارتقا ظرفیت ، آمرین و مدیران عمومی دواوین تمیز و ریاست های مرکزی ستره محکمه به همکاری مالی و تخنیکی دفتر چیکی پروژه عدالت برگزار و بتاریخ 5/قوس/1397 اختتام یافت.

این برنامه توسط محترم حامد "بهاء عیار" رئیس ارتقا ظرفیت و ارزیابی اجراآت ارائه و به پیش برده شد که شامل موضوعات و مفاهیم ارتباطات و مدیریت ارتباط کارکنان، استقامت های کاری .

 فعالیت های اداری؛ صحت، مصؤنیت ، رفاه ، تأمین ارتباطات میان اداره و کارکنان ، فعالیت های حمایوی و اداری ، انواع تسهیلات، انواع تأمینات اجتماعی، دسپلین و عوامل تأثیر گزار بالای آنها .

فعالیت های شبه قضائی؛ چگونگی رسیدگی به شکایات در کمیته حل اختلافات داخل اداره، رسیدگی به شکایات در محکمه ، آثار مثبت و منفی اختلافات یا تعارض ، انواع منازعه ،استفاده خلاق از منازعات و پیامد های سازنده منازعات ، پروسه حل مشکل ، شکایت و تفاوت آن با اصطلاحات مشابه ، قواعد مهم شکایات ، مبنی قانونی حل اختلافات ؛ ترکیب معیارات مسؤلیت ها و مواصفات اعضای کمیته حل اختلافات میگردید واز نیاز های عمده کارکنان به شمار میرفت بشکل انتقالی ترتیب یافته بود مورد استقبال اشتراک کننده گان واقع و طوریکه نتایج ارزیابی برنامه نشان داد، از موثریت لازم نیز برخوردار بود.