اعلان کاریابی

10 سنبله  1397

ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان جهت استخدام کارکنان شایسته به تعداد (7) بست اول و دوم را  از طریق برنامه رقابت آزاد(CBR)  به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

1- ریاست عمومی منابع بشری

2 - ریاست عمومی مالی و اداری

3- ریاست استخدام و سوانح

4- ریاست ارتقاءظرفیت و ارزیابی اجراآت

5- ریاست پالیسی و پلان

6- ریاست امور مالی

7- ریاست اداری

پس منظر:

 ستره محکمه ج.ا.ا

مطابق حکم ماده (116) قانون اساسی ج.ا.ا ، قوه قضائیه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان میباشد.
قوه قضائیه مرکب است ازیک ستره محکمه، محاکم استیناف ومحاکم ابتدائیه که تشکیلات وصلاحیت آنها توسط قانون تنظیم می گردد.

ستره محکمه به حیث عالیترین ارګان قضایی در رأس قوه قضائیه افغانستان قرار دارد.

 ترکیب قوه قضائیه بعد ازتشکیل جدید ستره محکمه بموجب قانون تشکیل وصلاحیت محاکم مصوب سال1384 قرارذیل است:

ستره محکمه.

محاکم استیناف.

محاکم ابتدائیه..

 • ستره محکمه توسط رئیس، اعضاء شورای عالی، آمریت عمومی اداری قوه قضائیه و یک عده ادارات مسلکی واداری، امور مربوط راطبق قانون سازماندهی می نماید.

هدف برنامه CBR:

برنامه CBR یک برنامه مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و بودجه آن از توسط (ARTF) از طریق بودجه ملی تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را دروزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.

اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در اداره ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در اداره داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.

متقاضیان محترم فورمه های درخواستی را بعد از خانه پری یکجا با اسناد ضروری (کاپی تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی، خلص سوانح و اسناد تجربه کاری) به ریاست عمومی منابع بشری ستره محکه ج.ا.ا تسلیم می نماید.


مشخصات بست ها :

   

شمارۀاعلان وظیفه:

(1)

عنوان وظیفه:

رئیس عمومی منابع بشری

تعداد بست:

1

بست:

1

موقعیت:

(  کابل  )

بخش مربوطه:

آمریت عمومی اداری قوه قضائیه

 

وزارت/اداره:

 

ستره محکمه

تاریخ اعلان:

10/6/1397

تاریخ ختم اعلان:

16/6/1397

 

 

هدف وظیفه:

رهبری ، مدیریت و نظارت از طرح ، انکشاف و تطبیق پالیسی های منابع بشری در راستاي  پلانگذاری و سازماندهی  در مطابقت به قوانین و مقررات  نافذه کشور.

مسئولیتهای وظیفوی:

 1. طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن اهداف استراتیژیک اداره.
 2. طرح و تدوین، استراتیژی میان مدت منابع بشری، رهنمود کلی منابع بشری، طرزالعمل ها و رهنمود های آموزش و ارتقای ظرفیت و کارآموزی.
 3. نظارت از تطبیق استراتیژی ها و پالیسی های منابع بشری در اداره به منظور تطبیق موثر آن.
 4. رهبری طرح و دیزاین پالیسی تشکیلاتی اداره با استفاده از تجارب مثبت  کشور های مشابه افغانستان  وشریک ساختن آن با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی.
 5. حصول اطمینان از تامین ارتباط با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و سایر ادارات پیرامون پالیسی های منابع بشری و رهنمود های مربوط.
 6. حصول اطمینان  از تطبیق تشکیل منظور شده  اداره جهت استخدام بست های خالی.
 7. نظارت و مدیریت از پروسه نیازسنجی آموزشی و برنامه های ارتقای ظرفیت تمام کارکنان اداره.
 8. تامین ارتباط با نهاد های همکار اداره جهت جذب کمک مالی و تخنیکی جهت تقویت و انتقال مسؤلیت های برنامه های آموزشی به اداره.
 9. طرح طرز العمل و تدارک  بورس های برنامه های تحصیلی،تخصصی و آموزش های دراز مدت و کوتاه مدت ، بمنظور بلند بردن سطح  تحصیل و دانش کارکنان اداره.
 10. حصول اطمینان از امور مربوط به  تقرر، تبدل، عزل، تقاعد، قدم، توزیع، سجل ، استعفا و انفکاک کارکنان ، شکایات ،صحت ،رفاه، مصئونيت، حاضری، نظم و دسپلين اداری وخدماتی غرض  اتخاذ تصامیم مقام عالی.
 11. ایجاد کمیته های نظارتی بمنظور تامین شفافیت در پروسه استخدام قضات و کارکنان اداره.
 12. اشتراک در پروسه استخدام کارکنانی عالی رتبه که از طریق رقابت آزاد استخدام میشوند جهت شفافيت بهترامور طبق طرزالعمل های مربوطه.
 13. حصول اطمینان از پروسه ارزيابي اجراآت سالانه کارکنان اداره .
 14. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری بخش ریاست عمومی منابع بشری.
 15. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط.
 16. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده.
 17. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون  کارکنان خدمات ملکی.
 18. درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MM-CBR) و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید.همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.
 19. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

نتایج متوقع:

الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیتهای وظایف طرح کند.

گزارش دهی:      

رئیس عمومی منابع بشری به آمر عمومی اداری قوه قضایه گزارش میدهد.

تحصیلات و تجارب:

حداقل شرایط لازم برای احراز این بست در احکام مندرج مواد (7) و (34)  قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های: اداره عامه، مدیریت منابع بشری، پالیسی اداره عامه، حقوق، شرعیات و مدیریت عمومی (General Management).
 2. حد اقل چهار سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (دری یا پشتو) وآشنائی با زبان انگلیسی.
 4. مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

شمارۀاعلان وظیفه:

(دوم)

عنوان وظیفه:

رئیس عمومی مالی واداری

تعداد بست:

1

بست:

1

موقعیت:

(  کابل  )

بخش مربوطه:

آمریت عمومی اداری قوه قضائیه

 

وزارت/اداره:

 

ستره محکمه

تاریخ اعلان:

10/6/1397

تاریخ ختم اعلان:

16/6/1397

 

 

هدف وظیفه:

رهبری، مدیریت و نظارت از امور مالی و محاسبوی ، تهیه تدارکات وخدمات، تخنیکی وتکنالوژی معلوماتی و انسجام پروژه ها در مطابقت با قوانین و طرزالعمل های نافذه، جهت تامین شفافیت و بهتر ساختن عرضه خدمات با کیفیت و برآورده شدن اهداف اداره.

 

وظایف و مسوُلیت ها:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان آمر مربوطه و اهداف استراتیژیک اداره.
 2. نظارت و کنترول از وجوه مالی، محاسبوی در مطابقت با قوانین نافذه و طرزالعمل های مالی ، جهت تامین مدیریت موثر مالی اداره.
 3. رهبری و مدیریت پروسه طرح و ترتیب بودجه عادی و انکشافی در مطابقت با پلان های مطروحه بخش های اداره.
 4. حصول اطمینان از مدیریت اجرای تخصیصات بودجه منظور شده اداره و ارسال آن به واحد های دومی جهت پیشبرد بهتر امور مالی و بودجوی.
 5. تامین ارتباط و هماهنگی با ریاست های مربوطه اداره به منظور ترتیب بودجه به اساس برنامه مطابق رهنمودها جهت تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی و خدماتی به اساس پلان کاری .
 6. نظارت و کنترول از صحت بودن اسناد مالی و اداری که توسط بخش های مربوطه ترتیب و طی مراحل میگردد، جهت اجراات قانونمند.
 7. مدیریت و نظارت از امور مربوط به تدارکات در مطابقت به قانون و طرزالعمل های مربوطه جهت تامین شفافیت در تمام پروسه های تدارکاتی و برآورده شدن نیازمندی های اداره.
 8. مدیریت و نظارت از امور مالی و اداری و حصول اطمینان از اینکه امور مالی و اداری مطابق احکام  اسناد تقنینی اجرا و طی مراحل میگردد.
 9. حصول اطمینان از مدیریت و انکشاف امور تکنالوژی معلوماتی جهت استفاده موثر و مفید مطابق به نیازهای کاری اداره.
 10. حصول اطمینان از مدیریت ، نظارت و کنترول از تمام فعالیت های مربوط به پروژه های انکشافی جهت تطبیق پلان های طرحه شده و برآورده شدن اهداف اداره.
 11. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی ریاست مربوطه بمنظور تطبیق استراتیژی، پالیسی و پلان کار.
 12. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دست آورد های ریاست مربوطه.
 13. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون خدمات کارکنان ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری وزارت.
 14. درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MM-CBR) و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید.همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.
 15. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.           

نتایج متوقع:

الی مدت دو ماه بعد از تقرر کارمند باید یک پلان کار مفصل و مقاصد (SMARTA )موقف خویش را مطابق به چهار چوب نتایج سی بی آر و مسولیت ها /مکلفیت ها لایحه وظایف  خویش را انکشاف دهد.

 

مسئولیت راپوردهی:

رئیس عمومی مالی واداری به آمر عمومی اداری قوه قضایه گزارش میدهد.

 

تحصیلات و تجارب

مقتضیات حد اقل برای این بست در احکام مندرج مواد (7 ) و( 34 ) قانون کار کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 • داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد ، اداره تجارت ، مدیریت مالی وحسابی، اداره عامه، حقوق و شرعیات.
 • حداقل مدت چهار سال تجربه کاری در بخشهای مالی و اداری.
 • تسلط بریکی از زبان های رسمی کشور (پشتو یا دری )و آشنائی با زبان انگلیسی.
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

شمارۀاعلان وظیفه:

(سوم)

عنوان وظیفه:

رئیس ارتقأی ظرفیت وارزیابی اجراآت

تعداد بست:

1

بست:

2

موقعیت:

(  کابل  )

بخش مربوطه:

ریاست عمومی منابع بشری

 

وزارت/اداره:

 

ستره محکمه

تاریخ اعلان:

10/6/1397

تاریخ ختم اعلان:

16/6/1397

 

 

هدف وظیفه:

مدیریت ، اداره وتنظیم موثر وظایف مربوط به ارتقاء ظرفیت و ارزیابی اجراات کارکنان اداره ستره محکمه به منظوربهبود وظایف محوله درمطابقت با قوانین ،مقررات و طرزالعمل های مربوطه .

مسئولیتهای وظیفوی:

 1. طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره.
 2. راهنمائی و ارایه مشوره های مسلکی وسودمند درارتباط به موضوعات مختلفه به منظور هماهنگی بهتر دراجراات.
 3. مدیریت و نظارت از چگونگی تحلیل ارزیابی اجراات کارکنان  و قضات به منظور اتخاذ تصامیم لازم در زمینه.
 4. تأمین  ارتباط و هماهنگی با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی جهت کسب و تطبیق پالیسی ها و رهنمود های مربوط کارکنان خدمات ملکی ازطریق ریاست مربوطه.
 5. تأمین ارتباط و همآهنگی با بخش های مرکزی و ولایتی به منظور تنظیم امور ارتقای ظرفیت و ارزیابی اجراات کارکنان و قضات.
 6. نظارت از پروسه نیازسنجی، برنامه ریزی، تدویر و تطبیق برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت کارکنان و قضات در مطابقت با پالیسی ها و رهنمود های آموزشی مربوطه.
 7. ترتیب پلانهای کوتاه مدت و در از مدت به منظور ارتقای ظرفیت کارمندان اداره به سطح مرکز و ولایات.
 8. شناسائی کارکنان نیازمند به برنامه های ارتقای ظرفیت، معرفی نمودن آنها به برنامه های مورد نظر.
 9. تشریک مساعی در پروسه های استخدامی وبرگذاری امتحان ورودی منسوبین اداری از طریق این ریاست باهمکاری سایر ریاست ها و بخش های مربوط
 10. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری بخش ریاست اداری .
 11. ارایه گزارش ماهوار ، ربعوار ، سالانه وعندالضرورت به رهبری اداره ازفعالیت ها ودستآورد های مربوط.
 12. مدیریت واداره نمودن کارکنان تحت اثر غرض حصول اطمینان از موثریت ، تشویق وانظباط کاری شان واینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند .
 13. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی، قانون تشکیل و صلاحیت قوۀ قضائیه در هماهنگی با ریاست منابع بشری.
 14. درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MM-CBR) و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید.همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.
 15. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

 

نتایج متوقع:

الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMART) و مطابق با اهداف CBR و مسئولیت های وظایف طرح کند.

گزارش دهی:      

رئیس ارتقاء ظرفیت وارزیابی اجراآت به رییس عمومی منابع بشری گزارش میدهد.

تحصیلات و تجارب:

 1. حداقل شرایط لازم برای احراز این بست در احکام مندرج مواد (7) و (34)  قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
 2. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اداره عامه، مدیریت منابع بشری، مدیریت عمومی ، حقوق و شرعیات.
 3. حداقل سه  سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
 4. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور(دری یا پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی.
 5. مهارتهای کامپیوتری  در برنامه های مرتبط به وظیفه.

شمارۀاعلان وظیفه:

(چهارم)

عنوان وظیفه:

رئیس استخدام وسوانح

تعداد بست:

1

بست:

2

موقعیت:

(  کابل  )

بخش مربوطه:

ریاست عمومی منابع بشری

 

وزارت/اداره:

 

ستره محکمه

تاریخ اعلان:

10/6/1397

تاریخ ختم اعلان:

16/6/1397

 

هدف وظیفه:

مدیریت و نظارت از امور مربوط به تطبیق پالیسی ها، مقرره وطرزالعمل های استخدامی، سوانح، دیتابیس، انکشاف اداره و روابط کارکنان جهت بهبود وضع سیستم ادره مطابق به قوانین نافذه کشور .

مسئولیتهای وظیفوی:

 1. طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره.
 2. تامین ارتباط و هماهنگی با ک. م ا.ا.خ.م  غرض حصول و تطبیق رهنمود ها و پالیسیهای مربوطه بخش استخدام از طریق مراجع ذیصلاح.
 3. مدیریت ونظارت در رابطه موضوعات تنظیم امور سوانح قضات و کارکنان خدمات ملکی و قراردادی، دیتابیس به منظور اجراآت بهتر امور.
 4. حصول اطمینان از ترتیب اعلانات بست های  خالی و اقدامات برای نشر در بورد اعلانات بمنظورجلب وجذب کانیدان واجد شرایط.
 5. نظارت و کنترول از صحت و ثقم  تصدیق های مریضی، درجه تحصیلی و تصدیق از برحالی قضات و کارکنان ستره محکمه.
 6. همکاری وسهمگیری با کمیته استخدام داخلی وبورد تعیینات ک. م ا.ا.خ.م  در پروسه های استخدام ( ترتیب شارلیست، امتحان تحریری و مصاحبه).
 7. حصول اطمینان و کنترول ازحاضری یومیه منسوبین مرکزی ستره محکمه(قضات و کارکنان) و تهیه جداول راپور معاشات ماهانه و ارائه گذارش بریاست مربوط.
 8. کنترول و نظارت ازپروسه درج وثبت معلومات سوانح قضات و کارکنان در دیتابیس بمنظوردست رسی آسان و به موقع.
 9. شناسائی و پیشنهاد قضاتیکه دوره کاری ایشان احتتام یافته وقابل تبدیل میباشند.
 10. مدیریت از امور مربوط به تقرر قضات و کارکنان بر اصل شایسته سالاری، تساوی و اصل بیطرفی، تبدل، عزل، تقاعد، قدم، توزیع سجل استعفا و انفکاک کارکنان، سلب انسلاک قضات، شکایات، رفاه، مصونیت، نظم و دسپلین اداری و خدماتی غرض اتخاذ تصامیم مقام عالی.
 11. ایجاد وانکشاف سیستم (HRMIS)، آبدیت(بروزرسانی) و تعمیم ارتباط الکترونیکی از طریق ایمیل به سطح مرکز و ولایات به منظور پیشبرد بهتر امور.
 12. نظارت از ترتیب و تنظیم فهرست وارسوابق ودفاتر استخدامی قضات، کارکنان به سیستم فایلنگ و درج در دیتابیس های مربوط به منظور داشتن یک احصائیه دقیق .
 13. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری بخش ریاست استخدام وسوانح .
 14. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت تارهبری اداره ازفعالیت ها ودستآورد های مربوط به ریاست منابع بشری.
 15. مدیریت واداره نمودن کارکنان تحت اثر غرض حصول اطمینان از موثریت، تشویق وانظباط کاری شان واینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند .
 16. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون خدمات ملکی آر در هماهنگی با ریاست منابع بشری .
 17. درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MM-CBR) و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید.همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.
 18. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

نتایج متوقع:

الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMART) و مطابق با اهداف CBR و مسئولیت های وظایف طرح کند.

گزارش دهی:      

رئیس استخدام وسونح به رییس عمومی منابع بشری گزارش میدهد.

تحصیلات و تجارب:

 1. حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده (7)و (34)  قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
 2. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های: اداره عامه، مدیریت منابع بشری، مدیریت عمومی ، حقوق و شرعیات.
 3. حداقل سه  سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
 4. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور(دری یا پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی.
 5. مهارتهای کامپیوتری  در برنامه های مرتبط به وظیفه.

شمارۀاعلان وظیفه:

(پنجم)

عنوان وظیفه:

رئیس امور مالی

تعداد بست:

1

بست:

2

موقعیت:

(     کابل      )

بخش مربوطه:

ریاست عمومی مالی و اداری

 

وزارت/اداره:

 

ستره محکمه

تاریخ اعلان:

10/6/1397

تاریخ ختم اعلان:

16/6/1397

 

 

هدف وظیفه:

مدیریت ، نظارت وکنترول از پیشبرد امورمالی ، طرح وترتیب بودجه (عادی وانکشافی ) اداره جهت تحقق اهداف وبرنامه ها .

مسئولیتهای وظیفوی:

 1. طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره.
 2. مدیریت ، طرح وترتیب بودجه سالانه متکی به منابع ظرفیت های پولی و تطبیق آن درواحد های مرکزی و ولایتی اداره براساس برنامه ازقبل تعیین شده.
 3. حصول اطمینان از اخذ تخصیصات بودجه منظورشده توسط وزارت مالیه بطور ربعوار ، سالانه ونظارت از ترتیب فورمه های تخصیصات ، تعدیلات درتخصیص وارسال بودجه عادی وانکشافی بخش های مربوطه اداره .
 4. مدیریت از طرح و ترتیب بودجه عادی ، انکشافی و نظارت از تحقق آن در همكاري با شعبات ذيربط  بمنظورتامین مصارف .
 5. دفاع از طرح بودجه  در وزارت مالیه به منظور تامین مصارف مطابق به  پلان پیش بینی شده اداره.
 6. اتخاذ تدابیربه منظور حل مشکلات دربخش های بودجه عادی و انکشافی درنیمه سال مالی ( هنگام بازتوزیع بودجه ).
 7. نظارت ومراقبت از حواله جات ، معاشات ، خریداری وجمع قید امورمربوط به خزانه دارها واجراات فورمه های مصارفاتی واجرائی حواله های اسعاری .
 8. تامین ارتباط و هماهنگی بین شعبات مربوط بخش های ذیربط پیرامون موضوعات بودجوی وحسابی .
 9. بررسی وارزیابی ازمصارف بودجه عادی وانکشافی توسط مصرف کننده گان درمرکز وولایات .
 10. حصول اطمینان از ارسال تخصیصات که ازطریق مدیریت بودجه به واحد های دومی .
 11. بررسی ونظارت از چگونگی ترتیب قطعیه سالانه مالی اداره .
 12. وارسی وحصول اطمینان از صورت انتقال عواید اداره که ازطریق مدیریت تحصیلی وعواید که به حساب دولت انتقال میابد .
 13. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری بخش ریاست مالی وحسابی وهمچنان هماهنگی با تمام ریاست های وزارت درارتباط به تخصیص وبودجه منطورشده .
 14. ارایه گزارش ماهوار ، ربعوار ، سالانه وعندالضرورت تارهبری وزارت ازفعالیت ها ودستآورد های مربوط به مالی وحسابی .
 15. مدیریت واداره نمودن کارکنان تحت اثر غرض حصول اطمینان از موثریت ، تشویق وانظباط کاری شان واینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند .
 16. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون خدمات ملکی و پالیسی مدیریت کارکردهای برنامه سی بی آر در هماهنگی با ریاست منابع بشری و کمیسیون اصلاحات اداری.
 17. درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MM-CBR) و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید.همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.
 18. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

 

نتایج متوقع:

الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیتهای وظایف طرح کند.

گزارش دهی:      

رئیس  امور مالی به رئیس عمومی مالی و اداری گزارش میدهد.

تحصیلات و تجارب:

حداقل شرایط لازم برای احراز این بست در احکام مندرج مواد (7)و (34)  قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های: اقتصاد، اداره عامه، اداره تجارت، حقوق، شرعیات، مدیریت مالی وحسابی،.
 1. حداقل سه  سال تجربه کاری  در بخشهای مالی و حسابی.
 2. تسلط کامل به یکی از زبان های رسمی کشور (دری یاپشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی.
 3. مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

شمارۀاعلان وظیفه:

(ششم)

عنوان وظیفه:

رئیس اداری

تعداد بست:

1

بست:

2

موقعیت:

(     کابل      )

بخش مربوطه:

ریاست عمومی مالی و اداری

 

وزارت/اداره:

 

ستره محکمه

تاریخ اعلان:

10/6/1397

تاریخ ختم اعلان:

16/6/1397

 

 

هدف وظیفه:

مدیریت ، نظارت و کنترول از امور اداری جهت عرضه خدمات بهتر با منابع دست داشته .

مسئولیتهای وظیفوی:

 1. طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره.
 2. مدیریت منابع، فعالیت ها و عملکردهای تحت کنترول در مطابقت با قوانین، مقررات وپالیسی ها جهت تحقق اهداف به گونه موثر، شفاف و مثمر.
 3. نظارت از روند ثبت و راجستریشن املاک، اجناس ولوازم اداره جهت استفاده موثر از انها. 
 4. ارئیه خدمات و فراهم آوری تسهیلات لازم برای اداره در سطح مرکز و ولایات، جهت عرضه خدمات بهتر وجلوگیری از سکتگی در امور یومیه.
 5. نظارت و ارزیابی از شیوه ها و پروسیجر های مثمر وموثر عرضه خدمات، مطابق تخصیص پلان شده.
 6. هماهنگی با ادارات دولتی وغیر دولتی، عقد قرارداد با شرکت های خصوصی، جهت بهتر شدن کیفیت کاری و قراردادها.
 7. ایجاد سیستم فایلنگ بشک هارد و سافت برای حفظ ونگهداشت اسناد مربوطه غرض دسترسی اسان و به موقع به انها.
 8. حصول اطمینان از حفظ ومراقبت ساختمان های اداری وسیستم های موجوده ( ترمیم و فعال نگهداشتن سیستم آبرسانی، برق، تیلیفون، امورنجاری، رنگمالی و پاکاری).
 9. تشخیص و پیشنهاد نیازی مندی های بودجوی به اساس پلان کاری بخش ریاست اداری.
 10. . ارایه گزارش ماهوار، ربع وار، سالانه و عندالضرورت تارهبری اداره از فعالیت ها ودست اورد های مربوط به ریا عمومی مالی واداری.
 11. مدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان ازاستخدام ،تشویق،رشد وآموزش آنها.
 12. مدیریت واداره نمودن کارکنان تحت اثر غرض حصول اطمینان از موثریت ، تشویق وانظباط کاری شان واینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند .
 13. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون خدمات ملکی آر در هماهنگی با ریاست منابع بشری
 14. درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MM-CBR) و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید.همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.
 15. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

نتایج متوقع:

الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیتهای وظایف طرح کند.

گزارش دهی:      

رئیس مالی به رئیس عمومی مالی و اداری گزارش میدهد.

تحصیلات و تجارب:

 1. حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده (7)و (34)  قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
 2. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های: اداره عامه، پالیسی عامه، مدیریت عمومی ، حقوق و شرعیات.
 3. حداقل سه  سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
 4. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور(دری یا پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی.
 5. مهارتهای کامپیوتری  در برنامه های مرتبط به وظیفه.

شمارۀاعلان وظیفه:

(هفتم)

عنوان وظیفه:

رئیس پالیسی و پلان

تعداد بست:

1

بست:

2

موقعیت:

(     کابل      )

بخش مربوطه:

ریاست عمومی مالی و اداری

 

وزارت/اداره:

 

ستره محکمه

تاریخ اعلان:

10/6/1397

تاریخ ختم اعلان:

16/6/1397

 

 

هدف وظیفه:

مدیریت ونظارت ازامور مربوط به طرح پالیسی ها ، پلان ها  وپروژه های انکشافی  وانسجام برنامه های کاری بخشهای مربوطه جهت تحقق اهداف استراتیژیک اداره.

 

مسئولیتهای وظیفوی:

 1. طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره.
 2. طرح ،تدوین و توسعه پالیسی ها در تفاهم وهمکاری با ریاست های ذیدخل اداره واتخاذ تدابیر جهت  تطبیق پالیسی های ستره محکمه در مطابقت به اسناد تقنینی .
 3. طرح برنامه های انکشافی مطابق به ستراتیژیک پلان اداره ستره محکمه به منظور نیل به اهداف تعین شده .
 4. ارایه مشوره درطرح وترتیب پلان انکشافی سالانه بر اساس معلومات، ارقام و شاخص های پلانی جمع آوری شده در سطح مرکز و ولایات غرض نیل به اهداف تعین شده .
 5. نظارت ازجمع آ‌وري ارقام و احصائيه معلوماتي راجع به نيازمندي ها غرض طرح وترتيب پروژه هاي انكشافي وپلانهاي كاري.
 6. ایجاد میکانیزم موثر، جمع آوری درخواستی های سایر ریاست ها راجع به جلب کمک های تخنیکی ،فنی ومسلکی بمنظور دریافت منابع داخلی وخارجی تمویل کننده گان.
 7. حصول اطمینان از پروسه ثبت و درج ارقام و معلومات از پروژه های مربوطه  در سیستم معلومات (دیتابیس)  .
 8. تأمین ارتباط وهماهنگی با وزارت های محترم اقتصاد ، مالیه و سایرارگانهای دولتی بمنظورترتیب وتطبیق برنامه های انکشافی اداره ستره محکمه.
 9. حصول اطمینان از پروسه نظارت کار پروژه ها وبرنامه های اداره ستره محکمه  توسط بورد انجینران به منظور بلند بردن کیفیت کار .
 10. حصول اطمینان از توحید گزارشات ریاست های اداره ستره محکمه غرض ارائه به مقامات رهبری.
 11. مدیریت طرح ديزاين وبرآ ورد پروژه هاي انكشافي، ساختمانی وارايه پروپوزل ها غرض تدارک و تمويل منابـــع  مالي وتخنیکی.
 12. تشخیص و پیشنهاد نیازی مندی های بودجوی به اساس پلان کاری بخش ریاست پالیسی و پلان.
 13. . ارایه گزارش ماهوار، ربع وار، سالانه و عندالضرورت به رهبری اداره از فعالیت ها ودست اورد های ریاست  مربوطه.
 14. مدیریت واداره نمودن کارکنان تحت اثر غرض حصول اطمینان از موثریت ، تشویق وانظباط کاری شان واینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند .
 15. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون خدمات ملکی آر در هماهنگی با ریاست منابع بشری
 16. درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MM-CBR) و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید.همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.
 17. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

نتایج متوقع:

الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیتهای وظایف طرح کند.

گزارش دهی:      

رئیس پالیسی و پلان به آمریت عمومی اداری قوه قضائیه گزارش میدهد.

تحصیلات و تجارب:

حداقل شرایط لازم برای احراز این بست در احکام مندرج مواد (7) و (34)  قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های: اداره عامه، پالیسی عامه، مدیریت عمومی ، حقوق و شرعیات.
 2. حداقل سه  سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور(دری یا پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی.
 4. مهارتهای کامپیوتری  در برنامه های مرتبط به وظیفه.