ملاقات رئیس ستره محکمه با آقای مایکل هارتمن رئیس بخش حاکمیت قانون سازمان ملل متحد.

قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه بعداز ظهرچهارشنبه29 حمل 1396 دردفترکارش با آقای مایکل هارتمن رئیس بخش حاکمیت قانون هیئت معاونت سازمان ملل متحد درکابل که اخیراً وظیفه شان به پایان رسیده ، ملاقات تودیعی بعمل آورد .

درین ملاقات نخست رئیس ستره محکمه درمورد همکاری های بخش حاکمیت قانون یوناما با ستره محکمه که بیشتر در راستای مبارزه با فساد اداری و نیز اکمال و تجهیز وسایل کاری محاکم و دیوانهای رسیده گی به قضایای خشونت علیه زن و سهمگیری در پیشبرد برنامه های اموزشی قضات بود تماس گرفته  و درمجموع همکاری هادر زمینه را که درهماهنگی کامل با ستره محکمه تنظیم  گردیده است  ستود  و از آقای هارتمن  بخاطر نقش موثر و مفید شان درایجاد فضای همکاری و هماهنگی با قوه قضائیه  امتنان بعمل آورد .

بعداً آقای هارتمن  فضای تساند و هماهنگی با قوه قضائیه  را عامل مهمی در تحکیم مناسبات قوه قضائیه افغانستان  با سازمان ملل متحد دانسته  و از همکاری های متقابل که باعث همکاری ها درساحه مادی و تخنیکی گردیده ، اظهار خوشی و تشکر کرد و افزود  که پالیسی دفتر هئیات  معاون سازمان ملل درکابل همکاری بخاطر حاکمیت قانون و تامین حقوق بشری اتباع بوده  و چون نظام قضایی افغانستان مسئولیت خطیری رادرزمینه به عهده دارد  ، بدون شک این همکاری ها ادامه خواهد یافت  .

طرفین درین ملاقات روی سایر مسایل مورد علاقه نیز صحبت نموده و رئیس ستره محکمه به موصوف موفقیت های مزید آرزو کرد .