پیام قاضی القضات

پیام قانونپوه سید یوسف حلیم

رئیس ستره محکمه ج.ا.ا

 

قضات نهایت گرامی !

قضاء درکلیه جوامع بشری منجمله کشور عزیز ما افغانستان جایگاه خاص داشته و صلاحیتهایش را طبق قانون اساسی ، قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه وسایر قوانین نافذه اعمال مینماید .

صلاحیت های قوه قضائیه طوریکه درماده (121) قانون اساسی مسجل گردیده ، عبارت است از بررسی مطابقت قوانین ، فرامین تقنینی ، معاهدات بین الدول و میثاقهای بین المللی باقانون اساسی و تفسیر آنها بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم مطابق به احکام قانون .

قانون اساسی افغانستان طوریکه همه آنرا مطالعه کرده اند ، بیشتر ازهمه به حقوق اساسی ووجایب اتباع ترکیز دارد و چون سایر قوانین در روشنایی قانون اساسی تدوین وتوشیح میگردند ،  پس پرمسئولیت ترین وظیفه یعنی مطابقت قوانین وفرامین  با قانون اساسی  برعهده قوه قضائیه گذاشته شده ودرواقع قوه قضائیه حامی قانون و مظهر عدالت درجامعه دانسته شده است .

درجهان امروز که رعایت حقوق اساسی اتباع ، اهم مسایل را درتنظیم روابط افراد تشکیل میدهد ، نقش قوه قضائیه و محاکم کشور درین راستا نهایت مهم وبرازنده است .

بیشتر

اخبار

بیشتر