پیام قاضی القضات

پیام تسلیت ستره محکمه

نسبت به حادثه تاسف باری قتل فرخنده

شورای عالی ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان در جلسه چهارم حمل 1394  حادثه تاسف باراخیررا که منجر به قربانی یکتن ازشهروندان خواهر ما گردید ، شدیداً محکوم نموده ضمن ابراز مراتب تاسف وتالم عمیق به فامیل مرحومه و شهروندان عزیز کابل ، خاطرنشان کرد :

طوریکه همه میدانیم  مقررات ، قوانین و احکام شریعت غرای محمدی در یک جامعه اسلامی ازجانب نهاد های مرتبط به دولت  قابل تطبیق و رعایت بوده و هیچ شخصی نمیتواند با نفی قانون دست به اعمال و حرکات شنیع غیر اخلاقی ، غیر اسلامی ، خلاف کرامت انسانی و خلاف آداب و اخلاق اجتماعی  زده و با تحریک احساسات عامه ، نظم اجتماع را برهم زند .

ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان حادثه اخیر را در چهارچوب صلاحیت های قانونی خویش به گونه جدی زیر نظر داشته و عندالموقع وظایف قضایی خویش رادرامر رسیده گی به این حادثه درچوکات قوانین نافذه وبارعایت استقلال و عدالت قضایی و به گونه بیطرفانه ایفا خواهد کرد و عواملی را که با نقض حاکمیت قانون و تشبث در وظایف نهاد های عدلی و قضایی آشوب برپا کرده ، امنیت و سلامت جامعه را به مخاطره انداخته وفضای وحشت ود هشت را ایجاد کرده اند ،  قانوناً محاکمه خواهد کرد.

ستره محکمه جمهوری اسلامی افغا نستان درحالیکه  یکبار دیگر چنین اعمال دد منشانه وغیر اخلا قی را شدیداً محکوم مینماید ،  ضمن ابراز همدردی با فامیل مجنی علیها  ازخداوند متعال  استدعا مینماید تا به همه ما توفیق عنایت فرمایند تادر برابر حوادث و نا هنجاری ها به اصول و مبانی شریعت وقانون پناه برده و ازاین منابع درحل مشکل استمداد بجوییم  .

مادرحالیکه نسبت به حا دثه غم انگیزپنجشنبه گذشته مراتب  تالم و تاثر خویش را به حد اعلی ابراز داشته وبافامیل مرحومه احساس همدردی مینماییم ، ازخداوند لایزال تمنی می کنیم تا به فامیل مرحومه کمال حوصله مندی را ارزانی فرموده و نهاد های عدلی و قضایی رادر راستای ایفای دقیق رسالت شان موفقیت نصیب فرماید .

اخبار

بیشتر

Attention